Biletinyum Şehir Seç
?>

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), ("Biletinyum") ile bilet satın alma işlemi yapan Tüketici arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR

Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade eder.

 • Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,
 • Biletinyum: Biletleme sisteminin adı,
 • Biletinyum Sistemi: Biletinyum’un hâlihazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap yönetim ve platformlarını,
 • Bilet: Platform tarafından üretilen ve kısa mesaj, e-posta eki (PDF), basılı kâğıt ve farklı olarak genişletilebilecek yöntemlerle Tüketicilere gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan dijital kodu ve etkinlik mekânında bilet satın alan Tüketicilere dağıtılacak olan fişleri,
 • Bilet Bedeli: Organizatörün etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı brüt bedeli (uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil),
 • Etkinlik: Organizatör tarafından T.C. kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, konferans, kongre, konser, eğitim, toplantı, fuar gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan tüm etkinlikleri,
 • Etkinlik Gişesi: Etkinliklerin yapılacağı mekânda satış yapmak üzere çalıştırılan merkez gişeleri,
 • Havuz Hesap: Biletinyum tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu hesap,
 • Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
 • Hizmet Bedeli: Biletinyum’un vermiş olduğu hizmet karşılığında Organizatörün belirlemiş olduğu Brüt Bilet Bedeli üzerinden hesaplanarak mahsup edeceği komisyon tutarını,
 • İşlem Bedeli: Tüketicilerin Biletinyum sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeyecekleri, bilet bedeli üzerine eklenerek her bir adet bilet için tahsil edilecek olan bedeli,
 • Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
 • Kişisel Veri: Tüketicilerin Biletinyum Sistemini kullanarak gerçekleştirdikleri bilet alma ve üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri,
 • Mahal: Organizatör tarafından düzenlenecek olan Etkinliğin gerçekleştirileceği mekânı,
 • Platform: Biletinyum’un bilet alanlar ve etkinlik yayınlayanlar için kullanılan internet sitesini ve diğer tüm bileşenlerini,
 • Organizatör: Biletinyum Platformunda üyelik gerçekleştirerek etkinlik yayınlayan tüzel veya gerçek kişileri,
 • Ön Bilgilendirme Metni: Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Tüketici tarafından kabul edilmeden önce Tüketici’yi Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan metni,
 • Satış Ağı: Biletinyum’a ait hali hazırda mevcut ve daha sonra eklenecek Perakende, Çağrı Merkezi, İnternet, Grup Satış ve bunun benzeri satış ve dağıtım kanallarından oluşan ağı,
 • Sözleşme: Biletinyum ve Tüketici arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
 • Tüketici: İş bu Sözleşme’nin konusunu oluşturan tüm etkinlikler için ticari amaç gütmeden tamamen şahsi kullanım için bilet almaya istekli ve bilet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

Sözleşme’nin konusu Tüketici’nin, Platform’da, Hizmet’in satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği Hizmet’in satışı ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olup Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. TÜKETİCİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Tüketici, siparişin oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Platform’un ilgili sayfaları ve kısımlarında yer alan tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerek Ön Bilgilendirme Metni gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Hizmet’in temel nitelikleri,

b) Biletinyum’un ticari unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,

c) Hizmet'in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlem aşamaları,

d) Biletinyum tarafından uygulanan Tüketici bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Tüketicinin bu hususlarda Biletinyum’a verdiği izinlerin kapsamı, Biletinyum’un kanuni hakları, Tüketicinin hakları ve haklarını kullanım usulleri,

e) Hizmet’in vergiler dahil toplam satış fiyatı,

f) Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin diğer bilgiler,

g) Tüketici’nin cayma hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü,

h) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres veya elektronik posta bilgileri,

ı) Uyuşmazlık hallerinde Tüketici’nin, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 Tüketici, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Biletinyum Platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve Biletinyum Platformundaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Biletinyum Platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Tüketici, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Biletinyum'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Biletinyum'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Biletinyum’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Biletinyum Platformunu kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Biletinyum Platformu üzerinde işlem yapabilirler. Her Tüketici, Biletinyum ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya mal varlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Biletinyum Platformu dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Biletinyum ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üçüncü kişiler tarafından Biletinyum Platformunda sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Biletinyum’un, Biletinyum’un yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Organizatörler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Biletinyum, Organizatörler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.5. Biletinyum Platformunun hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini yasal ya da yasal olmayan yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Biletinyum’un cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6. Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da etkinliğin herhangi bir sebeple Organizatör tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Biletinyum'un bu hususta Tüketicilere ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.7. Etkinlik alanında ya da yerinde Tüketicilere ya da üçüncü kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Biletinyum hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine, etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Biletinyum'un üçüncü kişilere, Organizatörlere ya da Tüketicilere karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8. Biletinyum'un Tüketicilere etkinlikle alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketicilere vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (kurye bedeli, sipariş ücreti, teslimat bedeli, işlem ücreti, biletleme ücreti ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ HAKLAR

6.1. Biletinyum, Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Biletinyum, işbu sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") ve ikincil mevzuata uygun olarak işlemekte ve paylaşmaktadır.

6.2. Tüketici, Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Tüketici, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin biletinyum.net/bilgi/kvkk linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tüketici Aydınlatma Metni vasıtasıyla detaylı bilgiye ulaşabilecektir.

6.4. Biletinyum'un Biletinyum Hizmetleri, Biletinyum bilgileri, Biletinyum telif haklarına tabi çalışmalar, Biletinyum ticari markaları, Biletinyum ticari görünümü veya Biletinyum Platformu vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm hakları saklıdır.

7. CAYMA HAKKI – BİLET İADE GARANTİ POLİTİKASI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlığını taşıyan 15. maddesinin (g) bendi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkının istisnalarındandır. Etkinlik biletleri satışları, belirli bir tarihte yapılması gereken, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler arasında olduğundan, Yönetmelik gereğince Tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ve tarafımıza bildirdiğiniz iletişim bilgilerine bu konuda gönderdiğimiz bilgilendirmelerin okunması/ kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda Biletinyum hiçbir sorumluluk üstlenmez.

7.1. Aşağıdaki durumlarda bilet alan Tüketiciler talep etmeleri durumunda Biletinyum tarafından tanınan istisnai cayma hakkı kapsamında ücret iadesi alma hakkına sahip olurlar:

 • Etkinliğin mücbir sebepler dahil olmak üzere gerçekleşmemesi durumunda,
 • Etkinlik tarihinin değişmesi durumunda,
 • Etkinlik mekânının değişmesi durumunda.

Bu durumlar dışında kalan tüm özel ve subjektif sebepler Tüketici ile ilgili olduğunda cayma hakkı elde edilmemektedir.

7.2. Tüketici, iade taleplerini biletinyum.net/bilgi/iade-kosulllari üzerinden gerçekleştirebilecektir.

7.3. Biletinyum Bilet İade Garanti Politikasında değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar ve değişikliklerin bildirimi için tüketiciye ve organizatöre herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

7.4. Bilet İade Garanti Politikasına ilişkin güncel şartların takibi Tüketicinin ve Organizatörün sorumluluğundadır.

7.5. Tüketici, Biletinyum tarafından tanınan istisnai cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkı bulunmayacaktır.
 

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

8.1. Biletinyum, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Biletinyum Platformunda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, toplumsal olaylar, seçim tarih değişiklikleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak tanımlanmaktadır. Mücbir sebep sayılan tüm hallerde, Biletinyum, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Biletinyum için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Biletinyum'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

11.1. 11 (on bir) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

gradient

Biletinyum.net Sosyal Medya Hesaplarını Takip Et Ekstra İndirimlerden Anında Haberdar Ol.